Termeni de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

- 15 iulie - 02 august 2024, anunțarea rezultatelor până la 5 august 2024

Turul II -5 august - 16 august 2024anunțarea rezultatelor până la 19 august 2024

Program de lucru: Luni Vineri de la 830 - 1600(Zi de odihnă - sâmbătă, duminică)Pentru depunerea dosarelor în regim online se folosește Sistemul

Informațional de Management în Educație

Accesați linkul dat eadmitere.sime.md

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
- ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
- ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Cote de înmatriculare

Se rezervează 15 din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova; la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

   

  ”Candidații din această categorie vor prezenta documentele respective.”

 

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire până la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 •  MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
 •  MNDP - media notelor anuale la 4 discipline de profil.
 •  MNEA - media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele discipline de profil:

 • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialitățile ”Administrarea aplicațiilor web””Administrarea bazelor de date”;
 • limba de instruire, limba străină, matematica şi fizica pentru specialitățile ”Traficul feroviar de mărfuri și pasageri”, ”Sisteme automatizate în transportul feroviar”, ”Trafic auto”.

Actele necesare

Obligatoriu (Roz) Optional (Albastru)
Buletin de identitate/Certificat de naștere

Buletin de identitate/Certificat de naștere

1 copie (xerox)
Fotografii pentru acte

Fotografii pentru acte

fotografii 3×4 color
Buletinului de identitate al unui părinte

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).
Actul de studii în original

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală.
1 copie(xerox)
Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.
Adeverință de confirmare

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.
Certificatul despre componenţa familiei

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.
Diplome de gr.I-III

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării al RM.
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее